Värdestyrd förskola

På Alexanderskolan utgår vi från tre viktiga värden i vårt arbete med barnen

De tre viktiga värden i vårt arbete

Självkänsla (jagkänsla)

Vi bemöter dig med omtanke. Vi lyssnar och bekräftar att du finns. Du får bestämma sådant som är viktigt för dig som barn. Vi uppmuntrar din nyfikenhet. Vi ser dig som du är och respekterar dig och din vilja. Vi utmanar dig för att du ska lära och utvecklas.

Samspel

Vi lär av varandra och utvecklar språket. Vi vill att du ska känna gemenskap med andra. Du ska känna dig viktig och värdefull och att du vill dela dagen med andra i lek, samspel och lärande.

Lärande

Vi har lärandet som vår en av våra viktigaste uppgifter. Du lär om dig själv, av dig själv och tillsammans med andra. Vi lockar fram dina förmågor och lust att få veta. Du utvecklar språket genom att du använder det, blir lyssnad till och lyssnar till andra. Vi utvecklar språket i leken, i sången, i berättandet, i läsningen, i frågorna, i svaren, i hela tillvaron när vi är tillsammans. Vi uppmärksammar lärandet i allt vi gör, i språket, i matematiken och i naturvetenskapen.


Förskolans läroplan, Lpf 98

Vårt arbete med barnen utgår från förskolans läroplan och är målinriktat inom Normer och värden, Utveckling och lärande, Barns inflytande, Förskola och hem samt Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.


Visionen för vårt arbete med barnen

Omtanke om barn behöver pedagoger som visar omtanke. Samspel mellan barn behöver pedagoger som samspelar. Lärande barn behöver pedagoger som lär.
Tillsammans med barnen skapar vi vär(l)den.


Samverkan Hem och Förskola

På Alexanderskolan vet vi vad samarbetet med våra barns vårdnadshavare betyder för barnens trygghet och välbefinnande. Därför har vi utvecklat vår kommunikation med hemmen genom att ta oss tid vid lämning och hämtning för småprat och genom att ge några glimtar av vad barnet varit med om och vad vi sett att det betytt. Varje vecka får hemmet ett brev som berättar om gångna händelser i stort. Vi bloggar med våra föräldrar och vi bjuder in vid högtider som lucia, påsk och midsommar. Vi visar upp barnens arbeten och låter dem uppträda på olika sätt.

Skog

Vi har planerade utvecklingssamtal där vårdnadshavare och ansvarig pedagog möts i ett förberett samtal om barnets utveckling och föräldrars frågor och önskemål.